My Guy Magazine (14/08/93)

My Guy Magazine (14/08/93)